Regulamin Polski

XXVI  MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY

„MIESZKAM W BESKIDACH”

                                     REGULAMIN KONKURSU

Organizator;

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej k/Żywca                               

Cel; Celem Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Mieszkam                  w Beskidach” jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych, ze szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny i integracyjny /adresowany jest również do osób niepełnosprawnych/.

Pragniemy aby był swego rodzaju przeglądem twórczości amatorskiej tematycznie związanej z Beskidami.

Tematyka i technika prac.

Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej rozumianym terminem Beskidy. Organizatorzy nie narzucają , jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych pozostawiając w tym względzie pełną dowolność               i swobodę twórczą. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego /tzw.„malowanie słowem”/ oraz muzycznego.

Rodzaje technik dotychczas stosowanych w konkursie; rysunek, szkic, akwarela, korzenioplastyka, rzeźba, makieta, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, filmy video, kolaż, poezja, relacje z wycieczek, opowiadania itd.itp./

Jedynymi wymogami ze strony organizatorów jest fakt, że prace nadsyłane na konkurs powinny być efektem samodzielnej pracy twórczej uczestników konkursu oraz nie mogą brać udziału w innych konkursach !!

UWAGA!!!  Dopuszcza się wspólne wykonanie prac przez dzieci i rodziców (kat. „mama, tata i ja”)

Uczestnicy

Uczestnikiem konkursu może być każdy autor bez względu na wiek, miejsce zamieszkania itd. Konkurs pod tym względem ma w pełni otwarty charakter.

 UWAGA !!! W KONKURSIE NIE BĘDĄ OCENIANE PRACE ZBIOROWE WYKONANE PRZEZ WIĘCEJ NIŻ DWÓCH AUTORÓW.

(Jest to możliwe wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z organizatorem.)

UDZIAŁ W KONKURSIE JEST RÓWNOZNACZNY Z PRZEKAZANIEM PRAW AUTORSKICH ORAZ WYRAŻENIEM ZGODY AUTORA PRACY NA JEJ PUBLICZNĄ PREZENTACJĘ ORAZ WYKORZYSTANIE W DOWOLNY SPOSÓB PRZEZ ORGANIZATORÓW KONKURSU Z ZACHOWANIEM PRZEPISÓW RODO

Przebieg Konkursu.

14 października 2018r. INAUGURACJA i ogłoszenie konkursu

Październik-Grudzień 2018r. Przyjmowanie i rejestracja prac konkursowych

Styczeń 2019r. Sporządzenie galerii internetowej prac konkursowych

Luty/Marzec 2019r. Ocena prac przez jury

06 kwietnia 2019r. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu

Ocena prac i nagrody.

Prace konkursowe ocenia jury powołane prze organizatorów w skład, którego wchodzą twórcy amatorzy jak również profesjonaliści z zakresu różnych form wyrazu artystycznego.

Ocena prac przebiega w następujących kategoriach ;

VI kategorii wiekowych ;

autorzy w wieku do 6 lat, 7- 9 lat, 10-12 lat ,13 -15 lat, 16-18 lat, powyżej 18 lat

Jury przyzna; Nagrody GRAND PRIX, trzystopniowe nagrody oraz wyróżnienia , w podziale na stosowane techniki wykonania prac oraz kategorie wiekowe.

Nagrody rzeczowe przewidziano dla laureatów trzech stopni, zaś osoby wyróżnione otrzymują pamiątkowe dyplomy.

Z uwagi na różnorodność technik twórczych jury dokonuje również oceny uwzględniając tą różnorodność i może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe. W miarę posiadanych środków finansowych jury może przyznać również nagrody dla nauczycieli i opiekunów, kierując się w tym względzie ich zaangażowaniem w realizację idei konkursu.

Rodzaje nagród – dyplomy, książki, przybory szkolne, inne nagrody rzeczowe oraz udział w wycieczkach, warsztatach, plenerach malarskich, nagrody niespodzianki. Nagrody nie odebrane w terminie miesiąca od chwili ogłoszenia wyników przechodzą do puli nagród przeznaczonych na kolejną edycję konkursu.

Uwagi końcowe.

Przesłanie prac na konkurs może być poprzedzone przeprowadzeniem konkursu na terenie szkoły. W takim przypadku prosimy o przesłanie informacji o ilości uczestników, co pozwoli na określenie ogólnej liczby uczestników naszego konkursu.

O wynikach konkursu uczestnicy lub ich opiekunowie informowani są listownie. Prace nadesłane na konkurs nie są zwracane, lecz gromadzone celem stworzenia stałej wystawy „Mieszkam w Beskidach”. /zwrot pracy może nastąpić po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem/

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji prac nadesłanych na konkurs.

Prace zgłoszone do konkursu „Mieszkam w Beskidach” nie mogą być zgłaszane do innych konkursów !

WIELKĄ PROŚBĘ kierują organizatorzy do autorów prac i ich opiekunów o czytelne podpisywanie prac z podaniem imienia i nazwiska opiekuna oraz autora wraz z jego wiekiem, a także placówki (szkoła, dom kultury itp.)

Opis pracy winien być czytelny i trwale przymocowany do pracy. Z uwagi na dużą ilość nadsyłanych prac dodatkowym elementem ułatwiającym sporządzenie ich rejestru jest wykaz prac nadesłanych z poszczególnych placówek sporządzony wg. wzoru.

Lp. Imię Nazwisko autora wiek tytuł pracy placówka /miejscowość Imię Nazwisko opiekuna

Wszelkie informacje o konkursie uzyskać można telefonując

33 863-80-71, 502 719 906 ,  e-mail gok@swinna.pl

www.mieszkamwbeskidach.pl , www.swinna.naszgok.pl

Na prace konkursowe oczekujemy pod adresem :

Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej

Ul.Wspólna 13     34-331 Świnna

REGULAMINOWA NOWOŚĆ

KONKURS MIĘDZYSZKOLNY

WYBIERAMY SZKOŁĘ Z KTÓREJ BĘDZIE NAJWIĘCEJ  LAUREATÓW i WYRÓŻNIONYCH

ZA ZAJĘCIE POSZCZEGÓLNYCH MIEJSC  PRZEZ UCZESTNIKÓW PLACÓWKA OTRZYMA PUNKTY: 

GRAND PRIX- 20 

NAGRODA DYREKTORA- 4

NAGRODA SPECJALNA – 4

I MIEJSCE – 4

Ii MIEJSCE –  3

IIi MIEJSCE – 2

WYRÓŻNIENIE – 1

ZWYCIĘZCĄ ZOSTAJE PLACÓWKA, KTÓRA ZGROMADZI NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW, W WYPADKU REMISU PUNKTOWEGO DECYDUJE LICZBA PIERWSZYCH MIEJSC.

NAGRODA UFUNDOWANA PRZEZ FIRMĘ StarFun

WWW.STARFUN.PL